โอกาสที่ดี กับ สวัสดิการที่ดี

1. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
2. ประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ วงเงิน 400,000 บาท จาก บ. AIA
3. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ได้ทุกโรงพยาบาลในเครือ AIA
4. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกได้ 30 ครั้งๆละ 1,200 บาท/ปี
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บ.อยุธยามาสเตอร์ฟันด์
6. เงินได้รายพิเศษ Incentive ในแต่ละเดือนทุกเดือน
7. เงินโบนัสประจำปี
8. เงินแบ่งผลกำไรจากสาขา
9. เงินช่วยเหลือญาติและพนักงานเสียชีวิต
10.เงินค่าเบี้ยเลี้ยง
11.เงินค่าประจำตำแหน่ง
12.เงินเบี้ยต่างถิ่น
13.เงินค่าครองชีพ/ช่วยเหลือ
14.วันพักร้อนประจำปี 10 วัน/ปี
15.วันหยุดตามประเพณีตามธนาคารแห่งประเทศไทย 16 วัน/ปี
16.ชุดฟอร์มประจำปี
17.การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีทุกปี
18.รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
19.โครงการสายใยสายสัมพันธ์ภายในองค์กร
20.หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะในการทำงาน
21.ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท